Pays
Inde (Union indienne) Bharat (en sanskrit)
Capitale
New Delhi
Statut politique
République fédérale
Devise nationale
Satyam eva jayate (Seule la vérité triomphe)
Population
1,13 Milliards (2007)
Densité
330 habitants/km³
Superficie
3 287 590 km²
Espérance de vie
68,6 ans
Taux d'alphabétisation
61 %
Taux de croissance
9 %
Monnaie
La roupie (Rs)
Langues
Hindi, ourdou, bengali, népalais, télougou, marathi, tamoul, gujarati, malayalam,
kannada, oriya, penjabi, assamais, cachemiri, sindhi, manipuri, konkani, sanskrit
Religions
Hindouisme, Islam, Christianisme, Sikhisme, Boudhisme, Jainisme,...
Drapeau
Hymne national
Jana Gana Mana
Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He
Bharat Bhagya Vidhata
Punjab Sindh Gujarat Maratha
Dravida Utkala Banga
Vindhya Himachal Yamuna Ganga
Ucchala Jaladhi Tiranga
Tubh Shubha Name Jage
Tubh Shubha Ashisha Mange
Gahe Tubh Jaya Gata
Jan Gan Mangaldayak Jay He
Bharat Bhagya Vidhata
Jaye He ! Jaye He ! Jaye He !
Jaye,Jaye,Jaye,Jaye He !
Emblème national
Animal national
Le tigre
Oiseau national
Le paon
Fruit national
La mangue
Arbre national
Le figuier indien (banyan)
Fleur nationale
Le lotus
Sport national
Le hockey (et non pas le cricket !)
Chanson nationale
Vande Matharam
Vande Mataram Sujalam Suphalam
Malayaja Shitalam Shasyashyamalamm
Mataram
Shubharajyothsna Pulakitayaminim
hullakusumita drumadala
Shobinim Suhasinim Sumadhura
Bhasinim Sujhadam varadam
Mataram!